Bica

Процесите на адаптация в света на изкуствения интелект

Контролираме промените или промените ни контролират?

В днешната постоянно развиващата се бизнес среда се откроява една сила: възходът на изкуствения интелект (ИИ). Неговото въздействие върху различни отрасли, особено в сферата на управлението, маркетинга, технологиите и образованието, предизвика значителни промени. 

Изкуственият интелект революционира начина, по който функционират бизнесите, благодарение на несравнимата си способност да обработва огромни количества данни и да извлича информация за кратко време. На фона на този технологичен напредък обаче ролята на човека остава ключова. Въпреки че ИИ може да предостави ценни данни, човешкото разбиране и опит са тези, които насочват тази информация към смислени бизнес стратегии. ИИ не е обучен да прави предположения за бъдещето, това умение остава в ръцете на човека. 

Промените като възможност

Предизвикателствата пред бизнесите не са ново явление, а най-скорошния пример за това е Ковид-19. Въпреки страховете, днес отчитаме развитие в начина ни на работа, устройството на средата и напредъка на технологиите. 

Компаниите са изправени пред два въпроса:

  1. Те ли контролират промените или промените контролират тях? 
  2. Как се адаптират към промените?

Проблемно ориентираният подход се фокусира върху идентифицирането и справянето с конкретни предизвикателства, което позволява бързо адаптиране и разрешаване. Обратно, ориентираният към ресурсите подход набляга на използването и оптимизирането на наличните ресурси за постигане на дългосрочно стратегическо предимство. Докато първия подход осигурява гъвкавост при преодоляването на непосредствените препятствия, вторият подход насърчава устойчивия растеж и конкурентното предимство чрез ефективно разпределение и интегриране на ресурсите. Бизнесите трябва да дефинират специфичните си нужди и цели, за да определят най-подходящия подход за постигане на успех в тяхната пазарна среда.

В момента професионалистите в технологичните индустрии се намират на кръстопът, изправени както пред предизвикателства, така и пред възможности. Първата значителна промяна е автоматизацията на задачите, която води до закриването на множество работни места. Способността на изкуствения интелект да изпълнява ефикасно обикновени, повтарящи се задачи кара някои професионалисти да се чувстват застрашени. Въпреки това, за да изпреварят потенциалните съкращения, хората трябва да се адаптират и да променят кариерата си по подходящ начин.

Организационните психолози подчертават значението на адаптивността. Те насърчават професионалистите да потърсят и приемат ползите, които предлага ИИ, без да се поддават на прекомерно притеснение. Пазарът винаги е бил динамичен и за хората е от съществено значение да се движат напред.

Мисленето за триъгълника 

Едно ценно разбиране, което психолозите предоставят, е концепцията за подхода “мислене за триъгълника”. Този подход се състои от три важни елемента: “искам”, “мога” и “трябва”. Компонентът “искам” подчертава значението на това специалистите да избират работа, която съответства на техните интереси и ценности. Аспектът “мога” се фокусира върху уменията и способностите, които професионалистите могат да приложат в работата си. И накрая, елементът “трябва” подчертава необходимостта да се разберат настоящите нужди на пазара и да се превърне в специалист, който пазара търси.

Стратегии за по-лесно адаптиране

За да израствате в ерата на ИИ, психолозите препоръчват стратегия, известна като “учене през целия живот”, тясно свързана с адаптивността. Тази стратегия насърчава хората да се ангажират с непрекъснато преквалифициране и повишаване на компетентностите. Като възприемат ученето през целия живот, специалистите могат да се снабдят с необходимите инструменти, за да се ориентират в динамичния бизнес свят.

Освен това самият изкуствен интелект се превръща в ценен учител. Той помага на хората да изразяват желанията си по-ясно, да развиват умения за критично мислене и да разширяват експертните си познания. Чрез помощта на ИИ професионалистите могат да подобрят способността си да пишат изчерпателни команди, да мислят аналитично, да се адаптират към променящите се изисквания на пазара и да оценяват алтернативите. 

Компаниите могат да проведат вътрешни обучения посветени на решаването на проблеми и вземането на решения, през тренингова част. В Bica имплементираме ИИ в ежемесечните си уъркшопи, като по този начин екипът ни успява да прецени точността на предоставените данни и да ги комбинира със собствените си идеи. 

Поглед напред

Възходът на ИИ може да се приеме както като проблем, така и като предизвикателство. Може да гледаме на него като заплаха за работното ни място, но и като допълнителен служител, когото да използваме без да наемеме или изплащаме възнаграждение, докато обучението и развитието му се случват на глобално ниво. Като се адаптират към тези промени, професионалистите могат да се възползват от предимствата на автоматизацията на задачите, да разширят своя опит и да развият умения за критично мислене. Нека да се ориентираме в динамичния пазар, приемайки прогреса. 

Find Jobs